Generic placeholder image

EB 3 หน่วยงานมีการรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

EB 3 หน่วยงานมีการรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ด้วยตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำ คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integerity Transparency Assessment : EBIT )  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล   EB 3 หน่วยงานมีการรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                     ในการนี้ จึงขอรายงานผลและขออนุมัติการดำเนินงานตาม EB 3 หน่วยงานมีการรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังนี้

                   1.บันทึกข้อความ รายงานผู้บริหารรับทราบ

                   2.รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านมา โดยประกอบไปด้วย

                             2.1     การวิเคราะห์ความเสี่ยง

    2.2    ปัญหาและอุปสรรค / ข้อจำกัด

                2.3     วิเคราะห์ความประหยัด

   2.4     แนวทางแก้ไขปรับปรุง

                    3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 0รง วิเคราะห์การซื้อจ้าง2563 จัดส่งไตรมาส 1.pdf1.บันทึกเสนอ ผอ.pdf3.แบบฟอร์มประกาศเผยแพร่.pdf

: 2020-12-09 : Admin 436