ปลูกป่า 63

กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณโรงพยาบาลกู่แก้ว 63