กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม

นายอภิชาติ แสนสระดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


น.ส.นิภาพร พันจันทร์

น.ส.ศิรินธร ละดาดาษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


พยาบาลวิชาชีพ


น.ส.อรนุช พลยศ

น.ส.ชื่นนภา นาดอก

นายเสกสรร อินทะสร้อย

นักวิชาการสาธารณสุข


นักวิชาการสาธารณสุข


พนักงานบริการ