กลุ่มงานทันตกรรม

นายทชา คำชา

ทันตแพทย์ชำนาญการ


นายธีระเดช ธรรมจำรัส

ทันตแพทย์ชำนาญการ


น.ส.จุฑามาศ กิตติธีระศานต์

น.ส.ริชิตรา ดาทะราช

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน


เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน


น.ส.หัทยา อินทะสร้อย

น.ส.พรทิพย์ ไชยแสง

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน


พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้