กลุ่มงานแพทย์

พญ.นิโลบล ช่วยแสง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกู่แก้ว


นพ.อัครินทร์ ทองประดิษฐ์

นพ.ตรีทเศศ สุวรรณธรรมา

นายแพทย์ชำนาญการ


นายแพทย์ชำนาญการ