กลุ่มงานเภสัชกรรม

น.ส.ดาริน สรวงศิริ

เภสัชกรชำนาญการ


นางศิริยุคล แสงสว่าง

น.ส.จิราวรรณ์ อัจฉริยะวงศ์เมธี

เภสัชกรปฏิบัติการ


เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน


น.ส.จุฬารัตน์ โสภิณ

น.ส.อรอุมารินทร์ เด็จพุฒ

เภสัชกรปฏิบัติการ


เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน