กลุ่มงานสารสนเทศและงานประกันฯ

นายนพดล ชัยเรือน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


น.ส.มนฤดี หลักคำ

น.ส.สุรินทร โคตรแก้ว

เจ้าพนักงานเวชสถิติ


พนักงานพิมพ์