กลุ่มงานเทคนิคการแพย์

น.ส.พิมพา โพธิ์ศรี

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ


น.ส.ณัฐญา นภาบัณฑิต

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ