กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

นางโชติกา โพธิไพสนธ์

แพทย์แผนไทย


น.ส.เพ็ญพิมล ใจน้ำ

นายทรงพล เหง้าพรมมินทร์

นางรำไพ เบิกบานดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย


ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย