กลุ่มงานพยาบาล

น.ส.ธมลวรรณ คณานิตย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล


นางวิมลรัตน์ แสนสระดี

น.ส.จุรีพร แต่งตั้งรัมย์

น.ส.นภา อุทัยศรี

น.ส.ทิพวัลย์ พิลาแสน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


น.ส.สกุลตรา พาลี

น.ส.ปทุมวรรณ ดวงแก้ว

น.ส.อุมาพร สันธนะศักดิ์

น.ส.พงษ์ชไม พรหมปู่

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


น.ส.ทิฆัมพร พาดี

น.ส.พิมลพรรณ ศรีไสว

น.ส.อมรรัตน์ เชิญชม

น.ส.กัลยาณี โพธิ์ศรี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


น.ส.อรญา ร่มวาปี

น.ส.จันทิมา ประสงค์สุข

น.ส.อริยพร อินทะนู

น.ส.รฐมณ สิงหามาตร์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


พยาบาลวิชาชีพปฏืบัติการ


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


น.ส.จริยา มาตราช

น.ส.ขวัยฤทัย ปิดสายะสังข์

น.ส.ปนัดดา รู้บุญ

น.ส.กมลพร พรมเสาร์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


พยาบาลวิชาชีพ


เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน


นายภานุพัฒน์ ขุนหาญ

น.ส.นิราวรรณ ผิวดำ

น.ส.กัญญารัตน์ เกษทองมา

น.ส.จุฬาลักษณ์ ศรีสุขา

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ


เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้


น.ส.กนกวรรณ พันพินิจ

นางขนิษฐา จิตใส

น.ส.เย็นฤดี โสดาเดช

นางกนิษฐา หันวิไสย

พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้


พนักงานทั่วไป


พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้


พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้


น.ส.บุษบง สุขเจริญ

น.ส.จิราวรรณ ศรีสุขา

น.ส.สุภัสสร กำยาน

น.ส.รัตนา จารุจิต

พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้


พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้


พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้


พนักงานทั่วไป