กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายวชิระ รัตนเพชร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาการ นักจัดการงานทั่วไป


นายปิยะพงษ์ โพธิ์พุ่ม

นางอาวรณ์ พรมสอน

นางวราภรณ์ วงษ์ธานี

น.ส.เพลินพิศ ชินราม

นักวิชาการเงินและบัญชี


นักวิชาการพัสดุ


เจ้าพนักงานธุรการ


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางแสงเดือน ศิริมา

น.ส.ปรียานุช ม่วงกลาง

น.ส.เสาวลักษณ์ แสนมงคล

นางปุญญิศา ปินตามี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


เจ้าพนักงานพัสดุ


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


น.ส.สิริวิภา เพิ่มพร

น.ส.ศิรินาถ ชาญฉลาด

นายหนูแดง ยอดแก้ว

นายจงรัก พันธุพรม

เจ้าพนักงานพัสดุ


พนักงานทั่วไป


พนักงานบริการ


พนักงานบริการ


นายวีรพงษ์ ศรีไชยโยรักษ์

นายสราวุฒิ กลมประโคน

นายกฤตภาส ลาไป

นายวุฒินันท์ แก้วเขียว

พนักงานทั่วไป


พนักงานทั่วไป


พนักงานทั่วไป


พนักงานทั่วไป


นายทินกร จิตใส

นายถาวร พรมเสาร์

นางกัณระยา เสน่ห์ดี

นางสุกาลดา พันธุ์พรม

พนักงานทั่วไป


พนักงานทั่วไป


พนักงานทำความสะอาด


พนักงานทำความสะอาด


นายสิทธิศักดิ์ บุญช่วย

นายพิษณุ พิลาแสน

นางศิริพร อุดรสงค์

พนักงานทั่วไป


พนักงานทั่วไป


พนักงานทำความสะอาด