กลุ่มงานกายภาพบำบัด

นางศิริวรรณ เถาทิพย์

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ


น.ส.หทัยกรณ์ นิวาเวศน์

น.ส.พรนิภา คำสอนจิตร

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ


พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้