ตารางการให้บริการ

ข้อมูลการให้บริการโรงพยาบาลกู่แก้ว

โรงพยาบาลกู่แก้วเป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ขนาด 10 เตียง  เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  แบ่งการให้บริการ  ดังนี้

1.งานบริการผู้ป่วยนอก  ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 

 • เปิดให้บริการ เวลา 08.00 - 16.00 น. วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ หลังเวลา 16.00 น. รับบริการที่ห้องบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน

 • 2.งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน

 • เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 • 3.คลินิกเฉพาะโรค

 • วันจันทร์ =>คลินิคพัฒนาการเด็ก, ตรวจโรคทั่วไป
 • วันอังคาร =>คลินิคเบาหวาน, คลินิคจิตเวช, ตรวจโรคทั่วไป
 • วันพุธ =>คลินิคความดันโลหิตสูง, คลินิคฝากครรภ์, ตรวจโรคทั่วไป
 • วันพฤหัสบดี =>คลินิกผู้ป่วยเบาหวาน, คลินิควัณโรค, คลินิคผู้สูงอายุ, ตรวจโรคทั่วไป
 • วันศุกร์ =>คลินิคยาเสพติด, คลินิคหอบหืด, คลินิคการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง, ตรวจโรคทั่วไป

 • 4.งานทันตกรรม

 • วันจันทร์ - วันพุธ  เปิดให้บริการเวลา   08.00 น. - 20.00 น.
 • วันพฤหัสบดี  เปิดให้บริการเวลา   08.00.น. - 16.00 น.
 • วันศุกร์   เปิดให้บริการเวลา 08.00 น. – 12.00 น.ช่วงบ่ายล้างทำความสะอาดเครื่องมือ

 • 5.งานแพทย์แผนไทย

 • วันจันทร์ - วันศุกร์  เปิดให้บริการเวลา   08.00 -20.00 น.

 • 6.ขั้นตอนการรับบริการ

  บัตรใหม่

 • 1. กรอกประวัติใหม่
 • 2. ยื่นบัตรประชาชน  บัตรแสดงสิทธ์การรักษาใบสูติบัตร (ใบแจ้งเกิดเด็ก) หรือ ทะเบียนบ้าน
 • 3.  รับบัตรคิว

 • 4.  ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  วัดความดัน
 • 5.  นั่งรอเรียกคิว
 • บัตรเก่า

 • 1. ยื่นบัตร บัตรประชาชน
 • 2. รับบัตรประชาชนคืน
 • 3. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน
 • 4. นั่งรอเรียกคิว

 • โรคอัมพฤกษ์ ทุกนาที คือ  “ชีวิต”เร็วก็รอด ปลอดอัพพาต ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้มาโรงพยาบาลทันที

  = ปากเบี้ยว ทันที

  = แขน ขา ไม่มีแรง ทันที

  = พูดไม่ชัด คิดคำพูดไม่ออก ทันที

  ให้รีบไปแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลใกล้บ้าน  หรือโทร 1669

  ทำไมต้องมาโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

 • 1. โรคอัมพาตรักษาเร็ว  จะให้มีผลการรักษาดีกว่ามาช้า
 • 2. สมองส่วนที่กำลังขาดเลือดมาเลี้ยง  เลือดจะกลับมาเลี้ยงดีขึ้น
 • 3. อาการอัมพาตมีโอกาสหายเป็นปกติ