ข้อมูลทั่วไปอำเภอกู่แก้ว

1. ประวัติความเป็นมา

อำเภอกู่แก้วเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองหาน ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอกู่แก้ว เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2537 ส่วนที่มาของชื่ออำเภอ "กู่แก้ว" นั้นอาศัยการตั้งชื่อตามโบราณสถานที่

สำคัญคือ ปรางกู่แก้ว ที่มีลักษณะเป็นเจดีย์เก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หรือประมาณ พ.ศ. 1720 - 1760 เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและใช้เป็นที่รักษาพยาบาล

คนเจ็บป่วย ปัจจุบันตั้งอยู่ใน วัดกู่แก้วรัตนาราม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี


2. ที่ตั้ง สภาพทั่วไป อาณาเขต สภาพกายภาพและภูมิอากาศ

1.ลักษณะทั่วไป

อำเภอกู่แก้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี บนถนนสายอำเภอหนองหาน-กุมภวาปี ระยะทางห่างจากจังหวัดอุดรธานี 67 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 186.26 ตร.กม.

หรือประมาณ 116,412.50 ไร่


2.อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อเขต อำเภอหนองหาน
 • ทิศใต้ ติดต่อเขต อำเภอกุมภวาปีและอำเภอศรีธาตุ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อเขต อำเภอไชยวาน
 • ทิศตะวันตก ติดต่อเขต อำเภอกุมภวาปีและอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
 •               


  3.ลักษณะภูมิประเทศ

  สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการทำการเกษตรกรรม ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายและพื้นที่บางแห่งเป็นดินเค็ม อาณาเขตไม่ติดภูเขา มีแม่น้ำสำคัญได้แก่ ลำห้วยไพจานใหญ่

  ยาวประมาณ 11 กม. และลำห้วยสองยาง ยาวประมาณ 12 กม.


  4.ลักษณะภูมิอากาศ

  มีลักษณะคล้ายกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ฤดูร้อนร้อนอบอ้าวมาก ฤดูหนาวค่อนข้างหนาวจัด ฤดูฝนฝนตกหนักลมแรง ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู คือ

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน มกราคม

 • 3. เขตการปกครอง

  แบ่งเขตการปกครองตาม พรบ. ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547 ออกเป็น 4 องค์การบริหารส่วนตำบล 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน ดังนี้

 • เทศบาลตำบลกู่แก้ว - ตำบลบ้านจีต จำนวน 8 หมู่บ้าน
 • อบต.ค้อใหญ่ - ตำบลค้อใหญ่ จำนวน 6 หมู่บ้าน
 • เทศบาลตำบลคอนสาย - ตำบลคอนสาย จำนวน 15 หมู่บ้าน
 • อบต.โนนทองอินทร์ - ตำบลโนนทองอินทร์ จำนวน 8 หมู่บ้าน

 • 4. ประชากร การตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพ

  อำเภอกู่แก้วมีประชากรทั้งสิ้น 21,972 คน ชาย 11,109 คน หญิง 11,860 คน ประชากรส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ มีส่วนน้อยที่อพยพมาจากที่อื่น การประกอบอาชีพมากกว่า

  ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อว่างจากการเพาะปลูกก็จะเดินทางไปทำงานยังต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังมีแรงงานบางส่วนเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศ มีความหนาแน่นของ

  ประชากรประมาณ 118คน/ตารางกิโลเมตร


  5. สภาพทางเศรษฐกิจ

  1.การเกษตรกรรม

 • การใช้ดิน
 •  -การใช้ดินเพื่อการเกษตร อำเภอกู่แก้วมีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 91,444 ไร่ มีครอบครัวจำนวน 4,252 ครอบครัว แยกเป็นพื้นที่ทำนา 55,012 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่ 36,432 ไร่

   -การชลประทานและการรับน้ำ ระบายน้ำ แหล่งน้ำชลประทานที่นำมาใช้ในการเกษตร จะเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่เป็นประเภทโครงการที่ใช้น้ำเพื่อการเกษตร

    ได้แก่ลำห้วย, สระเก็บน้ำ ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วไปในเขตอำเภอ

 • พืชไร่
 •  -มีการปลูกไผ่ตรง จำนวน 281 ไร่ ผลผลิต 1,120 กิโลกรัม/ไร่/ปี, ยางพารา จำนวน 472 ไร่

 • ผลไม้
 •  -มีการปลูกผลไม้ ได้แก่ มะม่วง, ขนุน, มะพร้าว, กล้วยน้ำหว้า, กล้วยหอมทอง เป็นต้น

 • ผลิตผลทางการเกษตร
 •  -ผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ เสื่อกก, ผ้าหมี่ขิดทอมือ


  6. สภาพทางสังคม

  1.การศึกษา

  จำนวนนักเรียนเพศชาย/หญิง แยกระดับการศึกษาและจำนวนโรงเรียน ในเขตอำเภอกู่แก้ว ปีการศึกษา 2561

  ระดับการศึกษา จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครู
  รัฐ เอกชน รวม ชาย หญิง รวม
  ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 11 - 11 234 218 452 31
  ประถมศึกษา 9 - 9 259 238 497 56
  มัธยมศึกษา 1 - 1 256 281 546 25
  มัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) 3 - 3 356 349 705 53

  2.ศาสนา

  การนับถือศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 100% และมีสถานบันหรือองค์กรทางศาสนา ดังนี้

 • วัด มีจำนวน 29 แห่ง แยกเป็น วัดมหานิกาย 20 แห่ง, วัดธรรมยุต ต แห่ง, มีวิสุงคามสีมา 3 แห่ง, ยังไม่มีวิสุงคามสีมา 26 แห่ง
 • ที่พักสงฆ์ มี 2 แห่ง
 • พระภิกษุ มีจำนวน 96 รูป แยกเป็น พระมหานิกาย จำนวน 47 รูป, พระธรรมยุต จำนวน 49 รูป
 • สามเณร มีจำนวน 54 รูป แยกเป็น สามเณรมหานิกาย จำนวน 28 รูป, สามเณรธรรมยุต จำนวน 26 รูป

 • 3.ศิลปวัฒนธรรม

  ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ ประเพณีบุญเดือนสี่ ในเดือนมีนาคม และบุญบั้งไฟเดือนหก ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี


  7. ข้อมูลด้านการบริการสาธารณะพื้นฐาน

  1.การคมนาคม

  เส้นทางติดต่อระหว่างอำเภอกู่แก้วกับอำเภอหนองหาน อำเภอกุมภวาปีและบ้านหนองหลัก อำเภอไชยวาน โดยรถโดยสารประจำทางสาย 69 วิ่งผ่านตามหมู่บ้านต่างๆ ใช้เวลาเดินทางจาก

  อำเภอกู่แก้วถึงอำเภอกุมภวาปี ประมาณ 20 นาทีและเดินทางจากอำเภอกู่แก้วผ่านบ้านหนองหลัก อำเภอไชยวานถึงอำเภอหนองหาน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที นอกจากนี้ถนนสำหรับ

  การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ไม่สามารถใช้ได้สะดวกทุกฤดูกาล ต้องมีการบูรณะ ซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลาเพราะชำรุดเสียหายจากน้ำเซาะพัง


  2.การสื่อสาร

  ประชาชนสามารถใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ ครอบคลุมทุกโครงข่าย ทุกตำบล, มีที่ทำการไปรษณีย์และการไฟฟ้า อย่างละ 1 แห่ง แต่ยังไม่เป็นเอกเทศ