วิสัยทัศน์ พันธกิจ

    You are Happy, We are Happy

วิสัยทัศน์ :

            ใส่ใจคุณภาพ รักษาด้วยคุณธรรม นำมาซึ่งความสุข

พันธกิจ :

1. พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข

2. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน


ค่านิยม :

   K nowledge (ใฝ่รู้)
       U nity (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)
          K indly (อ่อนโยน)
             A ctive (กระตืนลือล้น)
                E xcellent (เป็นเลิศ)
                   O bliged (กรุณา)